«Eg er djupt såra og vonbroten»

– over den kyniske haldninga ein del har til naturvern. Eg tenkjer både på naturvern i Breheimen og utbygginga av Vestside-elvane.

Advertisements

61 kommentarar to “«Eg er djupt såra og vonbroten»”

 1. JAa Says:

  Ja, ja. Det beste er sjølvsagt at me alle brukar mindre straum. Men det er vel vanleg i Lustrapolitikken at ingen parti er mot noko som helst i året før valet?

  Noko heilt anna: Kor lenge er det sidan sist det var ei villrein stamme i Breheimen, og kvifor forsvant den?

 2. Bjørg Says:

  Du må ikkje vera så lei deg
  Einar.

 3. SB Says:

  No er det nok av kraftutbyggingar og inngrep i Jostedalsnaturen. Tilbake til naturen og det enkle livet på landet. Både folket i Jostedalen og elles må legge om livsstilen og slutte med det meiningslause materielle forbruket. Og ein folketom Jostedal er inga katastrofe, berre ein overgang til ein noko nytt og betre?

 4. PK Says:

  Kva haldningar som er mest kyniske kan truleg diskuterast. Kva haldingar er det du eies reknar for å vere kyniske og kvifor?

 5. eies Says:

  Til JAa:
  E. Fortun og gamlekarane seier at etter at Lom Tamreinlag i 1977 dreiv saman 98 umerkt rein og slakta dei på Bøverkinnhalsen, vart reinen borte.

  Eg har også høyrt at Hallvard Horpen meinte at reinar som hadde tilhald i Jostedalen (NB: Også delvis på vinterbeite!), vart tekne i ei snøfonn i Raudalsområdet, og at reinen forsvann slik. Slutten av 70-talet? Kan andre stadfesta dette?

 6. eies Says:

  Til PK:
  Kva halningar som er mest kyniske BØR og SKAL diskuterast.
  Eg meiner at ein kynikar har ein særs sterkt utvikla bereknande, taktisk sans, han/ho er absolutt ikkje naiv – og er det motsette av ein idealist. Einig?
  Å skulda nokon av mine kjære sambygdingar for å vera kyniske, vil vera dumt av meg og det kan fort slå attende på meg sjølv.
  Derimot har det kome meg for øyra ein del argument og uttalelsar som eg oppfattar som klart kyniske. Det er mellom anna jakt på kortsiktig økonomisk vinning, og lite tanke på framtida – til dømes barnebarna våre.

  Eg forventar ikkje at me blir einige, men ser fram til ein avklarande diskusjon. Kanskje fleire vil delta? Til hausten er det val…

 7. eies Says:

  Stor skuffelse…
  Eg som trudde at dette skulle bli ein stor og viktig diskusjon. 😦 Men heilt stillt på forumet.
  Prøver ein liten vits: «Det vart stillt!» sa mannen, han baud fram kona på auksjon. (Denne har minst tredobbel botn!)

  Vestside-elvane: Seier som SB: «No er det nok av kraftutbyggingar og inngrep i Jostedalsnaturen.» Viss Vestside-elvane absolutt MÅ utbyggjast, håpar eg at det blir som små-kraftverk i Jostedals-dalføret. Gjerne knytta til ei eller anna bu-plikt, viss det er råd å få til.

  Om kynisk: Eg visste ikkje at ordet har to bortimot motsette tydingar. Diogenes var kynikar. http://no.wikipedia.org/wiki/Diogenes_fra_Sinope

 8. rypa Says:

  Kynikaren i meg seier at me iallfall ikkje får folk til å bu her om vatnet forsvinn.

 9. PK Says:

  Wikpedia på engelsk har meir:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cynicism

  Dersom målsetjinga med alt er det som SB skriv ovanfor, ser ikkje eg nokon grunn til å diskutere. Eg veit ikkje kva retning i filosofien som er dekkande for slike haldningar. Men Diogenes reduserte vel forbruket sitt temmeleg dramatisk.

 10. fos Says:

  Eg trur de vil bli eit mykje større naturinngrep i dalen om de blir småkraftverk i staden for ei vestside utbygging. Dette føreset att dei brukar fullprofilmaskin til å drive tunellane, senka seg så lågt ned som mogleg med inntaka og har ei viss restvassføring.
  Om alle elvane skal byggast ut med småkraftverk på vestsida lyt de byggast ei ny høgspentlinje nedover dalen. Denne linja vil sikkert bli over 30 meter brei. Og kven vil bu ved sida av ei sånn linje?? Og kva vil de gjera med fuglelivet??
  Så er de nok ein større fare for att folk ikkje vil bu i dalen om dei ikkje har straum enn att dei ikkje ser så mykje vatten.
  Eit argument mot vestside utbygging er att de går ut over fisken i elva.
  Eg vil i framleis bruka dei 8000 KWh eg bruka i året. Men kor mykje straum bruka de som er i mot utbygging i året??

 11. Arve B. Røneid Says:

  Hei, ikkje mange krystallklåre argument her…

  Og; eg er usikker på kva som er mest gunstig på lang sikt.

  Småkraft; med lokalt eigarskap, lokal entusiasme (til ein viss grad) og stabil vassføring i hovudelveløpet. MEN: Betydelege inngrep i naturen på fleire av dalføra framover.
  Statkraft; Stødig, trygt og tildels miljøvenleg utbyggjing, nyttar eksisterande anlegg i stor grad. MEN: Påverkar vassføringa i i elva framom Stegegjerdet.
  Slik som stoda er i dag, tykkjer eg faktisk at dersom Vestsida MÅ utbyggjast, står Statkraft fram som det beste alternativet for meg.

  Men; eg ynskjer eigentleg INGA utbyggjing i det heile…

  Eg tek gjerne imot fornuftige tankar frå både den eine og den andre i denne saka, eg er påverkeleg… 🙂

 12. eies Says:

  PK: (EIT TEKNISK SPØRSMÅL) I følgje mentoren min så legg ikkje commentsane og replyane seg automatisk ut på bloggen pga nåken avkryssingsgreier. Men korleis i ………… klarte du å leggja siste kommentaren din rett ut på bloggen min? Alle andre hamnar nemleg i postkassen min og så må eg leggja dei ut – manuelt. 😦

 13. eies Says:

  PK: Kan me då vera einige om at KYNISK har to bortimot diamentralt motsette tydingar?

  Eg trur SB heilt sikkert greier å svara for seg sjølv. Men kvifor så krass? SB gjer vel berre ei slags tolkning av Zapffe – som hadde ein pessimistisk filosofi – var økofilosof – Zapffe var også ein fantastisk HUMORIST – stor forfattar – forbilde for Artur Arntzen/OLUF i Rallkattlia – og ein guru innan klatresporten – klatra mykje med Arne Næss … 🙂

 14. eies Says:

  fos: Eg har svært lite lyst til å koma i ugreie med deg. Så eg svarar under STOR tvil. Men tek sjansen 🙂 :

  Høgspentlinje – kva med jordkabel?
  Det blir vel produsert såpass mykje straum i Jostedalen at eg trur ikkje me får rasjonering før resten av samfunnet.
  Er ikkje sikker på kor mykje straum eg brukar – e de fa’li å ikkje vita det?

 15. eies Says:

  Håpar eg kan få bruka orda dine, Arve: Eg tek gjerne imot fornuftige tankar frå både den eine og den andre i denne saka, eg er påverkeleg…

  Når me snakkar om miljøvenleg, så meier eg det (minst) er to ting:
  1. Visuelt miljøvenleg. Døme: Eit tilsynelatande uberørt fjell utvendes, men som innvendes er stappfullt av tunellar, lagringsplass for farleg avfall… Eit slags nasjonalromantisk måleri…
  2. Reelt miløvenleg. Døme: Ein tek omsyn til dyr og planteliv, gassar..

  Eg har ikkje særleg sans for nr. 1, men eg vert veldig glad for kommentarar, kanskje eg tek fullstendig feil…

 16. PK Says:

  til eies, teknisk: Eg har nokre triks eg ikkje kan del med andre….
  men ikkje i dette tilfellet. Eg veit ikkje, eies, eg gjorde ikkje noko spesielt.

  Og så om kynisme: Eg kan ikkje skjønne korleis du kan oppfatte meg som krass? Eg tek berre innhaldet i det SB skriv på alvor. Og innhaldet framstår som kynisk.

 17. eies Says:

  PK: Du får unnskylda meg viss eg har vore urettferdig. Men eg trudde du «trua» med at du ikkje såg nokon grunn til å diskutera… Elles forstod eg ikkje heilt det du skriv om kynisk.

  TEKNISK: Og no også: Innlegget ditt rett ut på bloggen!, medan alle andre sine må liggja pent og venta i postkassen min. Mentooor! 😦

 18. PK Says:

  Meir teknisk: Kor mykje får de wordpress-bloggarar vite om dei som gjestar bloggane dykkar? Eg ser at wordpress brukar Google Analytics til å følgje oss som er gjester. Treng ikkje vere noko negativt i det, eg er berre interessert.

  Interessant kronikk om vern og politikk i Nationen:
  http://www.nationen.no/meninger/Kronikk/article1276442.ece

  Meir om kynisme, i form av eit sitat frå ei nettside tidlegare AKP-leiar i Hordaland, Terje Valen, laga for nokre år sidan (og dette er berre filosofihistorie, ikkje AKP-politikk):
  ———–
  Det kynisk-etiske verdenssyn kjennetegnes ved at en mener at dyden består av å være og å handle uavhengig av alle jordiske goder og gleder og av motvilje mot vitenskapelig lærdom. Kynikerne utviklet denne læren ut fra trekk ved Sokrates som de beundret. De var også mot Platons idelære og mente at det bare finnes enkeltting. Vi kan ikke gruppere enkeltting i klasser eller grupper. Den vise mann kan ikke påvirkes av noe ondt liv, heller ikke slaveri. Han står utenfor loven og konvensjonene, i hvert fall de statlige lover og konvensjoner som ikke anerkjenner virkelig dyd. Den ideelle livstilstand er en tilstand der alle lever i uavhengighet og frihet fra behov, og dette gjør at kynikerne ikke kan godta krig. Kynikere betyr: hundens disipler.
  ——-

  Det eg meinar er at innhaldet i SB sitt manifest tydeleg går i retning av det
  filosofen Antisthenes (445-365 f.Kr.), ein elev av Sokrates og den som er rekna for grunnleggaren av kynismen som filosofisk retning, seier.

  Han meinte mellom anna at lukke kom frå dygder snarare enn ytre goder, og at luksus, lover og reglar, konvensjonar som til dømes familie, må avskaffast slik at menneskja kan leve eit enklare og meir naturleg liv.
  Diogenes levde dette ut til fulle.

  Slik er bakgrunnen for at eg hevdar at SB sitt manifest osar av kynisme, Antisthenes og Diogenes si kynisme.

 19. fos Says:

  Detta skjønna eg ikkje eies. Men eg får ta meg ein tur ned ein dag og sjå på oppsettet ditt.

 20. eies Says:

  PK: Trur ikkje me får vita meir enn e-postadressa dykkar.

  Mykje grundig og interessant dokumentasjon om kynisk/kynisme. Men det står vel fast at uttrykket har to diamentralt motsette tydingar som vanskeleggjer bruken?

  V. elvane: Har litt problen med å finna argument for at turistnæringa skal gå inn for utbygging. Men det finst sikkert, eller?

 21. PK Says:

  eies: Ifølgje Google Analytics sine eigne påstandar, kan dei finne ut ein heil del om lesarane dine, men eg mistenkjer ikkje deg for å bruke det til noko.
  Det er i tilfelle WordPress som brukar det dei finn. Men slik er det på annakvar nettside, so det er ikkje noko nytt.

  Eg understrekar sterkt at eg les og kommenterer einkvar blogg som privatperson. Eg går ut frå at dei fleste gjer det same. Difor kan ikkje noko av det eg skriv tilleggast verken reiselivsnæringa eller andre grupper, like lite som dine meiningar kan tilleggast gruppa offentleg tilsette.

  Når det gjeld vestsideelvane, klarar eg ikkje heilt å mobilisere det store engasjementet. Men eg har oppfatta at det truleg står mellom ei overføring av elvane til Tunsbergdalen i regi av Statkraft, og enkeltvis, privat utnytting av elvane i mange småkraftverk. I so fall går eg for fellesskapet, både av prinsippielle og miljømessige årsaker. Og dersom nokon finn ut at eg dermed passar i den andre definisjonen av kynisk, so får det stå sin prøve.

 22. SB Says:

  Her er det openbert trong for ei oppklaring og fakta:
  – Noreg har dei siste åra hatt ein nettoeksport av elektrisk kraft(Jfr. SSB sine data). Altdå: Inga kraftkrise. Jfr. fos.
  – det trengst ikkje å byggje noka ny kraftlinje i Jostedalen for å få krafta ut på nettet av dei planlagde mini-kraftverka. Det som trengst er ei oppgradering av eksisterande kraftlinje med eit par nye trafoanlegg samt elektriske installasjonar. Jfr. fos.
  – restvassføringa i Jostedøla ved ei overføring av vestsideelvane vil bli monaleg redusert, også fordi det føreligg planar om å byggje ut alt eksisterande restvassføring i Vigdøla. Altså: Negative følgjer for m.a. fisken.
  – evt. skjemmande inngrep vil bli like store i Statkraft sine planar som ved ei grunneigarutbygging av småkraftverk. Jfr. planane om ei utbygging av Bakkedøla/Kyrkjedøla. Både visuelt og naturverdsmessig(Jfr. eies).
  – ei slik lokal utbygging vil ikkje påverke vasstanden i hovudelva, berre ein 300-400 meter i aktuell sideelv. Altså: Små følgjer for det økologiske systemet og biologisk mangfold.
  – i ei tid der jordbruket slit tungt økonomisk og utkantane – både i Luster og landet elles – er merkt av avfolking og tilbakegong, er det viktig at ein styrker driftsgrunnlaget på dei marginale gardsbruka, også i Jostedalen.
  – spørsmålet til slutt blir likevel som følgjer: Trengst det verkeleg meir elektrisk kraft og energi i det norske samfunnet, blir menneskja meir lukkelege av endå meir økonomisk vekst ? Skal den frie norske vassdragsnaturen ofrast for at t.d Statkraft skal eksportere endå meir kraft og tene endå meir pengar?
  – og heilt til slutt: Vil verkeleg folket i Jostedalen ofre den siste resten av urørt og fri natur på alteret for den materielle konsumkulturen i den vestlege verda?

 23. eies Says:

  PK: Dette var skummelt. Så viss eg seier noke stygt eller pent om Bush eller Bin Laden, så vert eg registrert i ein eller annan «sekk»? (Au, der vart eg visst registrert alt!) Men eg skjønar poenget ditt. Me lever i ei kald, rå og kynisk verd …

  Flott at du oppklarer det med skiljet mellom privat og arbeid/offentleg… Men det er ikkje så enkelt: Viss me til dømes hadde diskutert pedagogikk, kunne eg fort bli tillagt meir/mindre autoritet enn det eg har til vanleg. Slik er det vel med deg også, her.

  Hugsar eit møte på kafeen der SB uttalte noko slikt som at: «Eg går ut frå at turistnæringa i Dalen er mot utbygging.» Då var det i alle fall to personar som reagerte nokså spontant – dei var ueinige, og eg reknar no med at dei reagerte som privatpersonar. Men eg er ikkje sikker.

  Når det gjeld Vestsideelvane har du heilt gløymt det beste alternativet: Ikkje utbygging! Eller veit du at det ikkje er noko alternativ?
  Det blir vel mykje mas, dette, men det hadde vore interessant å høyra om dei prinsippielle årsakene, sjølv om du ikkje klarer å mobilisere det store engasjementet.

 24. PK Says:

  eies: Spontane reaksjonar er vel ikkje akkurat kyniske, går eg ut frå? Legg ikkje du inn i omgrepet kynisk at det er kalkulerande, vel gjennomtenkt og taktisk? Det må då tale til min fordel i høve kynisme?
  Reaksjonane kom fordi det er eit drugt stykkje av SB å tillegge verksemder og enkelte næringsdrivande meiningar.

  Det prinsippielle er enkelt: Eg vil at fellesskapet, les:staten, skal disponere naturressursane framfor private. So enkelt er det prinsippielle.

  Eg kan ikkje sjå føre meg at elvane vert liggande unytta av dei private eigarane, so ikkje-utbygging trur eg du kan gløyme.

 25. eies Says:

  PK: Om dei spontane reaksjonane var kyniske, har eg faktisk ikkje ofra ein tanke. Eg tenkte meir på om reaksjonane kom frå privatpersonar eller representantar for «eit eller anna».

  I periodar angrar eg på at eg bringa uttrykket «kynisk» inn i debatten, i det heile. 😦 🙂 Men det har nok vore ein viktig pådrivar for å få diskusjonen i gang. Eg var kanskje kynisk…

  Eg tykkjer at det er heilt naturleg og logisk at turistnæringa ynskjer å verna naturen i Jostedalen, og at dei difor går mot ei utbygging. Kan nokon gi meg argument for at turistnæringa skal gå INN for utbygging?

  Det prinsippielle agumentet var artig og interessant, det. Men no eig vel Statkraft ein del av fallrettane, medan fleire er på private hender i Jostedalen. Er det ikkje ok å styrkja bøndene litt, sjølv om me risikerer at nokre blir «altfor» rike?

  At eg skal gløyma ikkje-utbygging, er nok for mykje forlangt. Går nok ikkje det, ser du. Og småkraftverk kan vel ikkje berre gå i gang og vandalisera naturen?

  Det er best å ikkje byggja ut Vestside-elvane, meiner eg.

 26. PK Says:

  Eg har ikkje noko inot å styrkje bøndene, men økonomisk blir dei like mykje styrka same kven som byggjer ut. Om nokre blir rike er det heilt fint for meg. Og det vatnet Statkraft eig, har dei då verkeleg kjøpt frå bøndene ein gong. Det er, by the way, merkeleg at privatpersonar kan eige vatnet, som er i eit evig krinslaup opp og ned. Kven eig det den stunda me kallar det regn, til dømes?

  Dei sokalla reaksjonane det vert referert til kom fordi SB framstilte det omtrent som næringa hadde drøfta og komme fram til eit felles standpunkt.

  Reiselvsnæringa treng slett ikkje å ha ei samla meining om noko som helst, like lite som andre næringar treng det.

  Og eg treng i alle fall ikkje å legge fram argument verken for eller mot på vegne av noka næring.

  Om klimaprognosane sler til er det truleg ikkje vatn som blir mangelvare på våre kantar. Vestsidedebatten bleiknar i det perspektivet. Kan hende du kan starte ein ny debatt.

 27. eies Says:

  eies: Kven var det som sa: «Alt vatn som ikkje renn i røyr, renn forgjeves!»… ? 😉

  Reiselivsnæringa (var det rette namnet, ja) treng sikkert ikkje ha noko meining om noko som helst. Men det er uhyre/utruleg/fantastisk/jaggu merkeleg at dei ikkje vil ha det i ei slik sak, tykkjer eg.

  Ny debatt må det bli, men veit ikkje om denne er heilt i hamn enno.

 28. PK Says:

  Eg tek opp att: Eg er her som privatperson, og det eg skriv her har ikkje noko med kvar eg tilfeldigvis arbeidar. Lat oss prøve å godta det.

  No vil eg vente på at klimadebatten startar her på denne utmerka bloggen.
  Og eg vil reklamere litt for Norsk Brefestival i juni, der klimaspørsmålet skal stå sentralt. Du må få med deg seminaret 21. juni, der mellom anna FN sine klimarapportar skal presenterast av forskarar som har vore med. Fram til den tid må me prøve å skulere oss litt, både om klimagassar og global oppheting.

  Som ein liten varsam opning kan eg fortelje deg at i Kina vert det starta eit nytt kolkraftverk kvar fjerde dag. (I følgje ein rapport frå Sir Nicolas Stern, tidlegare sjeføkonom i Verdsbanken)

 29. SB Says:

  Anten høyrer PK dårleg eller så forstår han ikkje norsk. Det eg sa på aktuelle møte som det eit par stader er referert til på denne tråden er flg.(for alle som må ha alt inn med teskei):
  «Eg forventar at reiselivsnæringa vil gå mot utbygging av vestsideelvane i Jostedalen».
  Dette sa eg av openberre logiske og naturlege grunnar. Eg har ikkje dermed korkje pådytta eller tillagt reiselivsnæringa i dalen noko standpunkt som helst i aktuelle sak.

  Noko heilt anna er at det ville vere «heilt på trynet» om ikkje reiselivsnæringa i Jostedalen nyttar seg av retten til å meine noko i denne viktige saka, både for bygda som lokalsamfunn og som turistmål. Det nyttar ikkje å framheve miljøprofilen til reisemålet Jostedalen så lenge ein i praksis ikkje viser at ein meiner alvor. Jfr. utspelet frå fleire av reiselivsverksemdene i Jostedalen og debatten som fylgde om helikopterflyging av turistar i Jostedalsbreen Nasjonalpark sist haust.

 30. NK Says:

  SB: Reiselivsnæringa i Jostedalen, og i særleg grad den sterkt kommersielle breføringa på Nigardsbreen, er 100 prosent tufta på det mange ville karakterisere som «eit sterkt skjemmande naturinngrep». Det er viktig å ta med når ein skal (som du skriv) «framheve miljøprofilen».

  SB: Dei er store og stygge og bråkar fælt når dei går. Nei – eg snakkar ikkje om kjeringane i byggjefeltet, dette handlar om turistbussar og bubilar på veg til Nigardsbreen. Svart eksos og plagsam støy frametter heile Jostedalen, heile sommaren, er og ein viktig del av reiselivet – få med det og i miljøprofilen.

 31. NK Says:

  SB skriv (18/4): – og heilt til slutt: Vil verkeleg folket i Jostedalen ofre den siste resten av urørt og fri natur på alteret for den materielle konsumkulturen i den vestlege verda?

  SB: Kan du gje oss ein heilt presis og eintydig definisjon på kva som ligg i omgrepet «urørt og fri natur»?

 32. PK Says:

  Dersom debatten går ut på å karakterisere enkeltpersonar trekker eg meg ut.
  Det var nok naivt å tru at dette kunne gå sivilisert føre seg.

 33. eies Says:

  Mentor: No har innlegga lagt seg pent og pynteleg rett ut på bloggen. Men så låg det plutseleg 2 frå NK i postkassen min att! Lurer på om det er e-posten min det er noko feil med, for eg fann nokre andre e-postar som eg har venta lenge på i «slettede elementer» (- eller har eg vore i ørska og klikka villt – eller er det Busch (eller inkånn) som driv og googlar oss…)

 34. eies Says:

  PK: No skal eg vera usakleg: «Sjefsøkonomar er kun brukbare til å turka seg i fåi!» Usaklegheit slutt.

  Men du gjer det ikkje enkelt for meg, PK. I innlegget ditt April 18th, 2007 at 8:28 pm e, seier du at du er her som «privarperson». Det skal eg godta. Sjølvsagt.
  Men så reklamerer du i same innlegget for «Norsk Brefestival». Då er det uhyre lett for mi naive sjel å tru at du gjer det ut frå jobben din. Men ok. Du gjer det nok som privatperson, eller… ?
  Eg understrekar at Norsk Brefestival må vera eit flott, genialt, supert osb. tiltak!

 35. SB Says:

  NK1: Kva du meiner med «sterkt skjemmande naturinngrep» er for meg komplett uforståeleg. Meiner du verkeleg bomvegen fram til Nigardsbrevatnet, båttrafikken på same innsjø eller meiner du at sjølve Breheimsenteret er eit sterkt skjemmande naturinngrep?

  NK2: «.. turistbussar og bubilar på veg til Nigardsbreen. Svart eksos og plagsam støy frametter heile Jostedalen, heile sommaren» Føretrekk du at turistane i Jostedalen skal kome med helikopter eller skal dei rett og slett gå fram dalen og parkere bilane i Gaupne(som på mange måtar framstår som ein einaste stor parkeringsplass). Elles trur eg – med formuleringane dine – at du har sett for mykje på J. Almaas i «Nytt på Nytt» i det siste

  NK3: Omgrepet ‘urørt og fri natur’ vil nok me jostedøler tolke som ein naturtilstand der Statkraft held fingrane av fatet og naturverdet ikkje blir krenka. So enkelt – og for somme – so vanskeleg.

 36. eies Says:

  Åtvaring: NK er her som privatperson! Eller… ?

 37. NK Says:

  SB: Når ein går tom for saklege argument, er usaklege personåtak og gamalt, trongsynt bygdepolitisk oppgulp det einaste ein har å stille opp med.

  At ikkje SB forstår at td vegen inn til Nigardsbrevatnen kan oppfattast som svært skjemmande, har sjølvsagt ingenting med det faktum å gjere at han lever av den tunge masseturismen, som truar med å ta kvelartak både på breen og bredalen. Lengre enn til eigen, velfylt pengepung når altso ikkje natur-idealismen. Og er det nokon stad i Jostedalen at naturverdet blir krenka, så er det i blåisen på Nigardsbreen – like it or not.

 38. PK Says:

  eies: Eg la merke til at innlegga kjem ut i tilfeldig rekkjefølgje. Ein kommentar kan brått miste plassen i rekkja, og framstå som uforståeleg fordi…, ja du skjønnar. Det blir vanskeleg å halde tråden.
  Eg er her som privatperson, sjølsagt, som alle andre. Eg har ikkje sett nokon som har signert med firmanamn her inne endå. Merkeleg at det er berre eg som får det spørsmålet, forresten.
  Og eg saknar kynisme-debatten. Det var mykje meir morosamt.

 39. SB Says:

  NK: Ingen personåtak frå mi side, korkje saklege eller usaklege. I tilfelle du meiner det, har du vel i det minste eit døme å kome med?

  Elles må eg seie at NK no er på veg langt inn i Andromedatåka, men tåkeprat og tomgangspreik er no ein måte å debattere på, det og.

 40. Oddmund Says:

  Her går det unna!

  Vestsideutbygginga: det er vel ingen tvil om at «storsamfunnet» tener på utbygginga sidan me har eit kraftmarknadsregime som skapar kraftmangel. Derimot har ingen greidd å fortelje meg kva Jostedalen tener på denne utbygginga.

  Det som skjer i Jostedalen no er temmeleg paradoksalt. På austsida der det er ei stor kraftutbygging frå før, skal det no vernast i stor stil. På vestsida, der det tidlegare er verna, skal elvane no byggjast ut.

  Sjølv er eg ikkje mykje i tvil om at det framover vil vera mest å hente på å profilere Jostedalen som miljøbygda, eller noko slikt. All utvikling dei seinare åra har gått i den retninga. Jostedalen er ei av landets sterkaste bygder på noko av det hottaste innan reiseliv (natur- og opplevingsbasert «kvalitetsturisme»), står bak den einaste norskproduserte pelletsomnen, har snart store verneområde på alle kantar og landets reinaste landbruk (få no på plass «økologisk»-stempelet, sauebønder). Og me produserer alt nok gullande rein vasskraft å slå i bordet med i klimadebatten.

  Det mest framtidsretta for bygda er å satse meir i denne retninga, og då bør ein iallfall ta vare på det som er att av urørt natur og unngå så store inngrep som vestsideutbygginga vil vere.

  Samstundes er det all grunn til gle seg for dei inngrepa som alt er gjorde. Korkje brevegen eller kraftutbygginga på austsida hadde vore mogleg i dag.

 41. eies Says:

  Beklagar Oddmund, innlegget ditt måtte liggja og venta i e-postkassen min. Forstår ikkje dette. (Meeentoooooor!!!!!)

  Ein del av «salvene» i denne debatten trur eg er med lauskrut. Og når krutrøyken legg seg, trur eg me ser mykje betre. Kanskje på ein ny måte også. Interessant å høyra motargument, sjølv om standpunktet mitt framleis er det same.

  Jostedalen har vel knapt hatt ei skikkeleg kampsak ved dei sistekommunevala. Og kanskje dei sit og les og humrar av desse innlegga på Rådhuset, Fylkeshuset, Vestlandsforskning – ja, kanskje like opp i DN? OK, kanskje eg var litt innbilsk no…

 42. eies Says:

  Motto: It’s a hard work – but it has to be done!

 43. NK Says:

  SB skriv 19/4: NK1: Kva du meiner med ’sterkt skjemmande naturinngrep’ er for meg komplett uforståeleg. Meiner du verkeleg bomvegen fram til Nigardsbrevatnet, båttrafikken på same innsjø eller meiner du at sjølve Breheimsenteret er eit sterkt skjemmande naturinngrep?

  Om du les nøye, så ser du at eg meiner ingenting – kort og godt. Verken om brevegen eller om annan turist-infrastruktur i Jostedalen. Eg har ikkje uttalt meg om det i det heile. Eg skriv berre «det mange ville karakterisere som eit sterkt skjemmande naturinngrep» og at den (brevegen) «kan oppfattast som svært skjemmande» – og det er noko heilt anna enn det eg oppfattar at du synest å legge i dette.

  Mitt poeng er at ein ikkje heilt kan utelukke at det finst personar (kanskje mange, for det eg veit), som ser på ein turistveg inn mot Nigardsbreen som eit sterkt skjemmande naturinngrep, slik ein av og til og opplever at folk reagerer i høve til andre liknande naturinngrep, som td vegbygging i samband med vasskraftutbygging eller landbruk. Me kan vel ikkje tru at folk flest ser med heilt andre auge på ein turistveg enn dei gjer på td ein landbruksveg eller skogbruksveg, eller kan me det – likevel?

 44. NK Says:

  Oddmund: Kan du kort forklare kva du meiner med «kvalitetsturisme» og «storsamfunnet»?

 45. thore Says:

  Fri og urørt natur blir av noen også kalt villmark. Naturforvaltningen i Norge benytter bla dette begrepet. Dette forstår jeg som et naturområde som er fri for, og har en viss avstand til mekaniske inngrep(feks kulturlandskap) og faste installasjoner. 15-20% av fastlandsnorge defineres som villmark. For 20-30 år siden var det dobbelt så mye villmark. Mesteparten av villmarka idag ligger i Finnmark. Sett i lys av diverse miljørapporter, uttalelser og sist men ikke minst`Stoltenbergs landsmøtetale igår, er det rart at klassisk naturvern ikke står sterkere.
  Norges nest største demonstrasjonstog etter krigen ble arrangert i Oslo i 1947(?) mot høytspentledning gjennom Oslomarka til Hol. Kanskje vi trenger et tog i Jostedalen?

 46. Oddmund Says:

  NK: Kort og kort…
  «Storsamfunn»: staten (inkl. Statkraft), men og alle dei som er med på å leggje premissane for den nasjonale politikken og samfunnsutforminga (media, eliten, sentrale forskingsmiljø, næringslivet, …). – i motsetnad til det einskilde lokalsamfunnet (td. Jostedalen).
  «Kvalitetsturisme»: Eg har aldri tykt det er eit glitrande omgrep, men eg konstaterer no at det er på moten. Det er visst noko som EU har funne opp (ein grunn til å vere skeptisk) og Vestlandsforsking har importert, jf. http://www.vestforsk.no/www/show.do?page=12&articleid=1098, der dei skriv: «Kvalitetsturisme er eit relativt nytt omgrep i norsk samanheng. Omgrepet har nært slektskap med omgrep som berekraftig reiseliv, økoturisme, naturbasert reiseliv og bygdeturisme. Det dreier seg om eit reiseliv med høg kvalitet i opplevinga og minst mogelege negative konsekvensar i høve til natur og samfunn. I ein norsk samanheng er kvalitet i opplevinga særleg knytt til det å oppleve kombinasjonen av urørt natur og eit aktivt kulturlandskap.»
  Så kan ein sikkert innvende at vegar og parkeringsplassar ikkje er kvalitetsturisme, men utan dei har ein iallfall ingen turisme. Og det aller mest miljøvenlege er sjølvsagt at folk held seg heime.

 47. eies Says:

  For å korta ventetida på at Oddmund skal svara, kan me lesa om att kapittel 11 i rapporten «Villrein og samfunn»: «Levende fjell – levende bygd» (Adressa til denne rapporten har eg lagt ut før på denne bloggen.) Her les me: » – knyttet til målet om bærekraftig utvikling, og at hensynet til tålegrensene for lokal natur og kultur er ivaretatt.» Men les ikkje berre dette utdraget, les heile kapittelet – eller helst heile rapporten. (Då blir eg glad. 🙂 )

 48. eies Says:

  Søren, eg var for treg og/eller Oddmund var for rask…

 49. eies Says:

  Morokaren eies seier: Beklagar Thore, du vart også liggjande altfor lenge i e-postkassen min. Kanskje han Bush og han BinLaden må sjekka rullebladet ti NYE DEBATTANTAR før dei slepper ut på bloggen.

  Truleg fungerer googlinga slik: Innlegg frå NYE DEBATTANTAR kan diverre bli liggjande ei stund i e-postkassen min!

 50. NK Says:

  eies: Prøver å korte ventetida medan du sorterer replyane i innboksen din, så kva kan du som reinkompetent tilrå av følgjande lesnad:

  Anon. 1997a. Villreindistrikter og villreinområder i Norge. Villreinen 1997: 80–101.

  Anon. 1997b. Kraftledninger og villrein. En sammenfatning av innleggene på oppstartseminaret «kraftledninger og villrein», 13 februar 1997. Seminarrapport, Statnett, Oslo. 44 s.

  Baillie, J. & Groombridge, B. (red.). 1996. 1996 IUCN Red List of threatened animals. IUCN, Gland, Sveits og Cambridge, England. 70+368+10 s.

  Cameron, R. D., Reed, D. J., Dau, J. R., & Smith, W. T. 1992. Redistribution of calving caribou in response to oil field development on the Arctic Slope of Alaska. Arctic 45 (4): 338–342.

  Cameron, R. D., Lenart, E. A., Reed, D. J., Whitten, K. R. & Smith, W. T. 1995. Abundance and movements of caribou in the oilfield complex near Prudhoe Bay, Alaska. Rangifer 15 (1): 3–7.

  Dau, J. & Cameron, R. D. 1986. The effects of a road system on caribou distribution during calving. Rangifer, Special Issue No. 1: 95–101.

  Direktoratet for naturforvaltning 1995. Forvaltning av hjortevilt mot år 2000. Handlingsplan. DN-rapport 1995-1. 80 s.

  Eide, G. 1987. Knutshø villreinområde. Villreinen 1987: 62–63.

  Engeland, S. 1989. Fjellheimen villreinområde. Villreinen 1989: 28–29.

  Hagen, O. I. 1997. Slik skjedde det! Reetablering av villrein i Lærdal-Årdal. Villreinen 1997: 22–23.

  Hagen, Y., Norderhaug, M. & Rom, K. 1974. Truete dyrearter i Norge med Svalbard. World Wildlife Fund – Norge, Oslo. 22 s.

  Haugse, O. S. 1991. Stemningsrapport frå det yngste og minste villreinområdet; Oksenhalvøya. Villreinen 1991: 20–22.

  Helle, T. & Tarvainen, L. 1984. Effects of insects on weight gain and survival in reindeer calves. Rangifer 4 (1): 24–27.

  Hugdal, O. 1992. Skaulen/Etnefjell villreinområde. Villreinen 1992: 28–29.

  Höjer, J. 1995. Hotade djur och växter i Norden. TemaNord 1995:520, Nordisk ministerråd, København. 142+114 s.

  Jaren, V. 1991. Overvåkningsprogram for hjortevilt startes i år. Villreinen 1991: 14–16.

  Jordhøy, P., Strand, O., Skogland, T., Gaare, E. & Holmstrøm, F. 1996. Oppsummeringsrapport, overvåkingsprogram for hjortevilt – villreindelen 1991–95. NINA Fagrapport 22. 57 s.

  Klokkerhaug, Å. 1995. Knutshø villreinområde. Villreinen 1995: 52–54.

  Knudsen, P. A. 1990. Nordfjella villreinområde. Villreinen 1990: 22–27.

  Lande, R. 1988. Genetics and demography in biological conservation. Science 241 (4872): 1455–1460.

  Lier-Hansen, S. 1994. Villrein og villreinjakt. Landbruksforlaget, Oslo. 168 s.

  Meli, J. J. 1989. Tamreindrifter gjennom Forelhognaområdet. Hognareinen 1989: 19–21.

  Meli, J. J. 1990. Forelhognastammens opprinnelse. Hognareinen 1990: 38–40.

  Meli, J. J. 1991. Snøhetta villreinområde – først ute med villreinutvalg i Norge. Villreinen 1991: 6–12.

  Meli, J. J. 1994. Villreinområda i Sunnfjord og Nordfjord; Førdefjella, Sunnfjord og Svartebotn. Villreinen 1994: 4–16.

  Miljøverndep. 1989. St. meld. nr. 46 (1988–1989). Miljø og utvikling. Norges oppfølging av Verdenskommisjonens rapport. Miljøverndepartementet, Oslo. 180 s.

  Mølmen, Ø. 1990. Ottadalen villreinområde. Villreinen 1990: 16–20.

  Nellemann, C. 1996. Terrain selection by reindeer in late winter in Central Norway. Arctic 49 (4): 339–347.

  Nellemann, C. & Cameron, R. D. 1996. Effects of petroleum development on terrain preferences of calving caribou. Arctic 49 (1): 23–28.

  Nellemann, C. & Cameron, R. D. 1997. Intolerance of calving caribou to developing oil field complex. (Manuskript).

  Nellemann, C. & Fry, G. 1995. Quantitative analysis of terrain ruggedness in reindeer winter grounds. Arctic 48 (2): 172–176.

  Nellemann, C. & Thomsen, M. G. 1994. Terrain ruggedness and caribou forage availability during snowmelt on the arctic coastal plain, Alaska. Arctic 47 (2): 361–367.

  Os, Ø., Golf, R. A. & Bakke, O. H. 1996. Lærdal-Årdal-Vang Villreinområde. Villreinen 1996: 38–41.

  Pedersen, H. C. & Nybø, S. 1989. Effekter av langtransportert forurensning på terrestriske dyr i Norge. NINA Utredning 5. 54 s.

  Reimers, E. 1980. Activity pattern; the major determinant for growth and fattening in Rangifer. S. 466–475 i: Reimers, E., Gaare, E. & Skjenneberg, S. (red.). Proc. 2nd Int. Reindeer/Caribou Symp., Røros, Norway 1979. Part B. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Trondheim.

  Reimers, E. 1989. Villreinens Verden. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 126 s.

  Reimers, E. 1992. Reinen i Norefjellområdet. Villreinen 1992: 4–7.

  Rostad, K. 1987. Blefjell villreinområde. Villreinen 1987: 86.

  Røed, K. 1986. Genetisk struktur i norske villrein. Hognareinen 1-1986: 4–6.

  Skogland, T. 1984. Wild reindeer foraging-niche organization. Holarctic Ecol. 7 (4): 345–379.

  Skogland, T. 1985. The effects of density-dependent resource limitations on the demography of wild reindeer. J. Anim. Ecol. 54 (2): 359–374.

  Skogland, T. 1989. Bestandsdynamisk analyse av villreinen på Hardangervidda. Villreinen 1989: 54–61.

  Skogland, T. 1990. Density dependence in a fluctuating wild reindeer herd: maternal vs. offspring effects. Oecologia 84 (4): 442–450.

  Skogland, T. 1991. Bestandsfragmentering av villreinen i Rondane på grunn av naturinngrep og turisme. Villreinen 1991: 66–72.

  Skogland, T. 1993. Villreinens bruk av Hardangervidda. NINA Oppdragsmelding 245. 23 s.

  Skogland, T. 1994. Villrein – fra urinnvåner til miljøbarometer. Teknologisk Forlag, Oslo. 143 s.

  Skogland, T., Strand, O. & Espelien, I. S. 1991. Den biologiske betydning av radiocesium i villrein. S. 64–71 i: Gaare, E., Jonsson, B. & Skogland, T. (red.). Tsjernobyl – Sluttrapport fra NINA’s radioøkologiske program 1986–1990. NINA Temahefte 2.

  Smith, W. T., Cameron, R. D. & Reed, D. J. 1994. Distribution and movements of caribou in relation to roads and pipelines, Kuparuk development area, 1978–90. Alaska Department of Fish and Game. Wildlife Technical Bulletin No. 12.

  Stormoen, S. 1995. Rapport fra Blefjell villreinområde 1995. Villreinen 1996: 108.

  Strand, O. & Jordhøy, P. 1995. Naturarv i faresonen? Konsekvenser av inngrep og forstyrrelser i villreinens leveområder. S. 60–66 i: Seminarrapport, Naturvernåret 1995. Den Norske Turistforening, Oslo.

  Treschow, T. M. 1960. Ett og annet fra 50 års villreinjakt. S. 248–254 i: Hohle, P., Rom, K., Frislid, R. & Søilen, P. (red.). Jakt og fiske i Norge. Norsk Arkivforskning, Bedriftshistorisk institutt og forlag, Oslo.

  Tyler, N. J. C. & Blix, A. S. 1990. Physiologial adaptions for survival in reindeer and caribou. Trans. 19th IUGB Congress, Trondheim 1989: 176–178.

  Wildhagen, A. 1960. Klauvdyra. S. 169–196 i: Hohle, P., Rom, K., Frislid, R. & Søilen, P. (red.). Jakt og fiske i Norge. Jakt. Norsk Arkivforskning, Bedriftshistorisk institutt og forlag, Oslo.

  Williams, T. M. & Heard, D. C. 1986. World status of wild Rangifer tarandus populations. Rangifer, Special Issue No. 1: 19–28.

  Øritsland, N. A. 1985. Svalbardrein. Reinbestandenes størrelse og livshistorie. S. 62–77 i: Øritsland, N. A. (red.). Svaldbardreinen og dens livsgrunnlag. MAB prosjekt, Norsk Polarinstitutt, Oslo.

 51. Oddmund Says:

  Medan eies sorterer og tenkjer, tilrår eg «Kraftledninger og villrein» av han der Anon. Om poenget var å få tida til å gå, ville eg deretter teke «Red List of threatened animals» sidan den er på 450 sider og engelsk. Og så er det berre å halde fram nedover lista.

 52. SB Says:

  For å konkludere og oppsummere denne saka ein gong for alle:
  1) Jostedalen som turistmål og bygd har nådd tålegrensa for både natur, kultur og samfunn når det gjeld fleire og større naturinngrep. Jfr. Statkraft sine planar for Vestsideutbygginga. Dette er eit syn eg reknar med dei aller fleste jostedøler – både fastbuande og dei med annan tilknyting til dalen- er samde om.

  2) Særskilt reiselivsnæringa i Jostedalen, som lever av og er avhengig av den attverande urørde, frie naturen og som i si marknadsføring skryt av og uhemma brukar Nasjonalparkstatusen som eit kvalitetsstempel og lokkemiddel for å få endå fleire turistar til dalen, har eit klårt samfunnsansvar for å stå opp mot slike planar som Stakraft har lansert og som vil innebere uakseptable inngrep og naturøydeleggingar kloss inntil Jostedalsbreen Nasjonalpark.
  Dette er eit syn som eg reknar som sjølvsagt at alle i reiselivsnæringa i Jostedalen – og Luster for den sin del – er samde om.

  3) Korkje Luster eller Jostedalen treng meir kraftutbygging av det formatet som Stakraft lanserer. Skal det byggast ut meir vasskraft i Luster, lat no dei hardt prøvde småbrukarane langs elvebreiddene få realisere sine mini-kraftverksplanar som ikkje er til sjenanse for nokon og heller ikkje medfører store naturinngrep og konsekvensar for vassføring, fisk eller biologisk berekraft.

  4) Det Luster og Jostedalen treng er levande og framtidsretta lokalsamfunn i likevekt med natur og miljø. Skal ein lukkast med å halde oppe folketalet og gjere bygd og kommune attraktive for attende- og tilflytting så skyt ein seg ikkje berre i foten, men midt i skallen, om ein tillet endå meir naturrasering og turrlagde elvar i bygda vår. Det er vel stort sett berre Arbeiderpartiet som vil gå inn for noko slikt no lenger i Luster. Men no er det vel ingen som tek Luster AP på særleg alvor lenger heller?

  3)

 53. eies Says:

  Kom nett innatt frå ein skitur frå Bjønnstegane. Låg eit par store steinar i vegen, …

  Hø – hø – hø… Morosam kar du, NK! Sender du meg like mange bilete så lyt eg kjøpa meg meir plass hjå han Google. Som ivrig meddebattant så er du vel med og spleisar…?

  Takkar for tittelen «Reinkompetent». Kan eg få det på papir – eg kan nemleg få bruk for alle slike og liknande attestar før du anar det! Og det har ikkje noko med jobben å gjera…

  No veit eg ikkje om eg orkar/giddar studera lista så nøye. Men ein del har eg nok lese, men slett ikkje alt. Kor har du funne lista…? Ikkje for å fornærma deg, men får ikkje meir enn terningkast 2 i Dagbla», kanskje 3 i VG. Heilt sentrale verk og rapportar manglar! Kva årstal er denne lista di frå… Har du sjølv lese noko som me kan diskutera…

  Viss du seriøst ynskjer å setja deg inn i villreinens liv og lagnad, så vil eg tilrå «NINA Temahefte 27». Adressa ligg lenger nede på denne bloggen.

  Men som fjellmann så veit du sikkert mykje om villreinens liv og lagnad, kanskje du kan tipsa meg om nokre dyregraver…? Då blir eg glad. Me burde absolutt samarbeida.

 54. NK Says:

  eies: Kva får deg til å tru at eg ikkje har sett meg inn i lagnaden til eit dyr som har vore her i meir 9000 år? Og når du påpeikar kva som er seriøst meint, skal me då tolke deg dithen at alt anna du skriv er berre spøk og vas?

  SB: Kva får deg til å tru at du er den rette til å oppsummere og konkludere noko som helst – og attpåtil på andre sine vegne?

 55. SB Says:

  NK: Mange kjenner seg sikkert kalla til både å analysere, oppsummere og konkludere. Men eg er altså utvald til å gjere jobben. Denne gongen. Slik er det berre..

 56. eies Says:

  Det siste var seriøst meint.

 57. eies Says:

  No har blog-dokteren vore her. 🙂 Eg var nokså fortvila ei stund. Innlegga har lagt seg ut i rar rekkefølgje, og eg fekk heile tida meldinga: ERROR, medan både SB og NK boltra seg med innlegg i bloggen min.

  NK: Kjempeflott at du skriv innlegg i diskusjonen!

  Likar ikkje å koma med skuldingar om andre. Men no trur eg du stort sett er ute for å provosera og kverulera. Då blir det liksom ikkje så interessant lenger. Verken å lesa eller svara.

  Tilbodet om samarbeid står framleis ved lag.

 58. eies Says:

  Hadde ein flott skitur frå Bjønnstigane og framover. Sol og endå betre føre enn i går. 🙂

  Steinane som hadde ramla ned i vegen låg der framleis + småstein og ein del snøklumpar. Men med vanleg forsiktig køyring gjekk det greitt å koma forbi.

  Meiner eg såg ein annonse frå reiselivet i Jostedalen (- eller var det Luster?) der dei reklamerte for den oppkøyrde skiløypa frå Bjønnstegane…

  I fleire år har eg hatt inntrykk av at kraftselskapet berre motvillig brøyter denne vegen. Viss det ramlar ned steinblokker, kan det gå lang tid før dei vert fjerna. Og når det snøar kan det gå dagar før vegen vert opna att.

  Rett skal vera rett: Det er no utført ein del arbeid i tunnelopninga slik at dei trafikkfarlege issvullane og dei svært djupe holene er mindre. Det skal dei ha!

  Viss eg var kraftutbyggjar, ville eg prøvd å arbeida opp ein viss goodwill blant folk flest. Ein skulle tru at det då vart lettare å nå fram med nye utbyggingsplanar. Difor tykkjer eg det er rart at det ikkje vert lagt ned meir entusiasme i dette arbeidet. Rart at ikkje leiinga ordnar opp i slike ting.

  Det var kanskje litt ufint å skriva dette sidan leiinga i kraftselskapet truleg ikkje les bloggar, og soleis ikkje kan forsvara seg…

 59. Skigåar Says:

  Til eies i dag: Det er ikkje rart i det heile. Den lokale leiinga i Statkraft er stort sett aldri i Luster. Dei er på rek til Oslo, Tyskland, Nederland og Gud veit kvar. Eg trur knapt dei veit kvar Bjønnstegane er.

 60. eies Says:

  For at det ikkje skal bli berre sutring:

  Dei som køyrer opp skiløypene, gjer ein fantastisk flott jobb. Har høyrt fleire har sagt det same som eg seier no: Sjølv om køyrekarane aldri har sagt noko om det som eg har høyrt – finst det midlar til ei eller anna form for godtgjersle eller løn… Kanskje kraftselskapet…

 61. Stinky63 Says:

  ábilizado pelos seu inconsequentes comentários maldosos. ,

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: